blog

Customer support

Terms and conditions

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti IP wBTCb solutions, s.r.o., se sídlem Švédská 19, Praha 5, 150 00, IČ 03058417, ID datové schránky: dkvixk7, zapsaná u obchodního rejstříku pod spisovou značkou C 29815 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále jen „Provozovatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o nákupu a prodeji virtuálních měn prostřednictvím aplikace Bitstock+ provozované Provozovatelem (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi Provozovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „Klient“) prostřednictvím internetového portálu na webové stránce umístěné na internetové adresehttps://plus.bitstock.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit od prodávajícího či prodat virtuální měnu prodávajícímu, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při těchto transakcích v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v samostatné smlouvě. Odchylná ujednání v takové smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1. Provozovatel

 • Provozovatel není plátce DPH. Provozovatel je osobou poskytující služby spojené s virtuální měnou, kterou se pro účely zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu rozumí elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta, a tudíž je povinnou osobou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. l) zák. č. 253/2008 Sb. a jeho činnost spadá pod dohled Finančního analytického útvaru.
 • Peněženkou nebo virtuální peněženkou se rozumí nástroj pro správu adres, které slouží k uložení virtuální měny (dále i "Peněženka" či "Virtuální peněženka"). Tyto adresy se mohou libovolně zveřejňovat, slouží jako alternativa čísla účtu u fiat měny. Z těchto adres lze virtuální měny odesílat, nebo je na tyto adresy přijímat. Součástí každé bitcoinové adresy je privátní klíč (private key). Tento privátní klíč slouží jako analogie PINu nebo přístupového hesla u účtu ve fiat měně.

2. Upozornění

 • Virtuální měny nejsou v České republice zákonnými měnami, což znamená, že virtuální měny, ani služby na ně vázané, nejsou v České republice regulovány právními předpisy upravujícími platební služby, zejména zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, a zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v platném znění, a nespadají tak pod regulaci a dohled České národní banky. Virtuální měny jsou vysoce volatilní, proto obsahují obchody s virtuálními měnami vysokou míru rizika. Kurzy virtuálních měn vůči zákonným měnám mohou zaznamenat prudké výkyvy i v průběhu jediného dne. Díky těmto výkyvům může klient zaznamenat prudký zisk nebo prudkou ztrátu jeho portfolia virtuálních měn v jakémkoliv okamžiku, jako důsledek klientem realizovaného nákupu nebo prodeje virtuální měny.
 • Hodnota a možnost využití virtuálních měn v reálném světě je založena na vývoji technologie a důvěře v tuto technologii. Není žádná centrální banka či jiná autorita, která by regulovala nebo korigovala vývoj tak, aby se ochránila hodnota virtuálních měn v kritické situaci poklesu jejich hodnot.
 • Virtuální měny jsou autonomní a široce neregulované světové systémy speciální sítě firem a jednotlivců. Ti, co virtuální měny nakupují nebo prodávají, vyjadřují svoji důvěru v digitální, decentralizovaný a částečně anonymní systém, který závisí na P2P síti a kryptografii ve svém fungování. Důvěra ve virtuální měny může skončit v okamžiku např. nečekaného vývoje software, vládních opatření, vývoje virtuálních měn s lepšími vlastnostmi atd. Důvěra se může ztratit také v důsledku ztráty nebo krádeže virtuálních měn nebo v případě, že vlády nebo hackeři budou schopni přerušit průběh transakcí. Mohou se objevit i další rizika, která nejsou předvídána v těchto Obchodních podmínkách.
 • Klient se zavazuje pečlivě zvážit, jestli jeho finanční situace a schopnost posoudit riziko odpovídá povaze nákupu virtuální měny a realizovat nákup této měny až po tomto pečlivém zvážení. Klient současně bere plně na vědomí výše uvedená rizika a skutečnost, že Provozovatel nemůže tato rizika jakkoliv ovlivnit a není tudíž za ně odpovědna.
 • Virtuální měny jsou vysoce volatilní. Při nákupu nebo prodeji virtuálních měn prostřednictvím služby Bitstock+ dochází k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Klientem, za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách. Podmínkou využití služby Bitstock+ je pochopení mechanismu nákupu a pochopení principu fungování virtuálních měn jako takových. Není-li si Klient jistý svými znalostmi dané problematiky, může se obrátit na Klientské centrum Provozovatele, nebo si doplnit informace z veřejně dostupných zdrojů.
 • Užívání služby B Bitstock+ Klientem se řídí těmito Obchodními podmínkami a každý Klient se zavazuje je dodržovat. Registrací do služby Bitstock+ Klient prohlašuje, že se před jeho registrací seznámil s Obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Pokud Klient s Obchodními podmínkami nesouhlasí, registraci do služby Bitstock+ neprovede.
 • Provozovatel informuje Klienta, že při požadavku na nákup či prodej virtuální měny v objemu převyšujícím 1000 EUR nebo ekvivalent v CZK, musí Provozovatel na základě ustanovení zákona 253/2008 Sb. provést identifikaci, případně kontrolu Klienta. Identifikace Klienta bude provedena doložením digitálních kopií dvou osobních dokladů, kopií výpisu bankovního účtu Klienta a vyplněním registračních údajů, které se zobrazí v aplikaci Bitstock+. Klient bere na vědomí, že bez vyplnění požadovaných údajů není možné pokračovat v zadávání požadavků na nákup či prodej virtuální měny.

3. Omezení služeb

 • Klient bere na vědomí, že Provozovatel služby Bitstock+, společnost IP wBTCb solutions s.r.o., je oprávněn bez předchozího upozornění zavést objemová omezení (na jeden obchod nebo na součet obchodů) nebo omezení počtu provedených obchodů vztahujících se na jednoho klienta, na skupinu klientů nebo na konkrétní peněženku s virtuální měnou. Klient se o aplikování takovéhoto omezení dozví tím, že Bitstock+ jím požadovaný obchod neprovede. Tento postup uplatňuje společnost IP wBTCb solutions, s.r.o. v souladu s ustanoveními o zákazu provést obchod podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Klient se dále zavazuje k uskutečňování obchodů používat výhradně své vlastní peněžní prostředky, případně virtuální měnu patřící pouze jemu, nikoliv cizí osobě (fyzické nebo právnické).
 • Dále se klient zavazuje, že služeb společnosti IP wBTCb solutions, s.r.o. nevyužije:
  1. k transferu majetkových hodnot z nebo do zemí, které jsou považované z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové; seznam těchto zemí uveřejňuje a aktualizuje organizace FATF-GAFI prostřednictvím internetových stránek a dále
  2. k transferu majetkových hodnot (byť jen zčásti) osobě nebo od osoby, která má původ ve výše uvedené rizikové nebo vysoce rizikové zemi; původem se rozumí:
  3. u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu
  4. u právnické osoby stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu.
 • Klient se zavazuje uhradit škodu nebo náklady, které vzniknou Provozovateli nebo pokuty uložené ve správních řízeních vedených dohledovými orgány, pokud škoda, náklady nebo pokuty vzniknou v důsledku porušení kteréhokoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek ze strany Klienta, jejich obcházením, zejména rozkládáním obchodů na více obchodů nebo používáním více peněženek s virtuální měnou.

4. Registrace klientského účtu

 • Na základě registrace Klienta provedené na webové stránce může Klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Klient provádět dotaci svého účtu ve fiat měně, směnu fiat měny na virtuální měnu, směnu virtuální měny na fiat měnu (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může Klient provádět tyto transakce do limitu 25000 CZK též bez ověření přímo z webového rozhraní. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy Klient poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek), popřípadě poruší platnou legislativu. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • Při registraci na webové stránce a při provádění transkací je Klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Klientem v uživatelském účtu a při provádění transakcí jsou Provozovatelem považovány za správné. Klient registrací v aplikaci Bitstock+ souhlasí a zavazuje se, že bude poskytovat Provozovateli aktuální, pravdivé a úplné informace, zejména při jeho registraci a pro potřeby obchodování v rámci aplikace Bitstock+. Dále Klient souhlasí s tím a zavazuje se, že bude používat pouze jeden Klientský účet a nebude používat Klientské účty zřízené pro jiné Klienty. Klient bere na vědomí, že Provozovatel je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) ve spojení s ust. 5 odst. 1,2 zákona č. 253/2008 Sb. ve spojení s přílohou č. 2 k tomuto zákonu oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje Klienta:
  • jméno a příjmení,
  • adresa trvalého pobytu
  • rodné číslo a datum narození
  • Státní občanství
  • čísla a místa vydání dvou osobních dokladů
  • číslo bankovního účtu a poskytovatele bankovních služeb
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • IP adresu
  • typ prohlížeče.
 • Klient je povinen neumožnit přístup ke svému Klientskému účtu třetím osobám, jakož i třetím osobám nesdělovat jakékoli informace týkající se jeho Klientského účtu. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Klient prohlašuje, že jím zaslané peněžní prostředky nebo virtuální měny nepocházejí z výnosů z trestné činnosti a účelem nákupu a prodeje virtuálních měn není legalizace výnosů z trestné činnosti či provedení transakcí směřujících k podpoře nebo financování terorismu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Klient v této souvislosti bere na vědomí, že Provozovatel postupuje podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Na základě uvedeného Zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, má Klient pro tyto postupy vypracován interní dokument – Systém vnitřních zásad, podle kterého v případech kontroly původu prostředků a dalších kontrolních procesů, postupuje.
 • Klient je povinen vždy kontrolovat, že se připojuje k aplikaci Bitstock+ prostřednictvím protokolu https, která se prokáže platným certifikátem.
 • V případě, že Klient zjistí jakékoli jednání ohrožující jeho Klientský účet, zejména pokud jde o zneužití Klientského účtu Klienta, přístupových údajů či hesla, je povinen bezodkladně o takové skutečnosti či jednání vyrozumět Provozovatele.
 • Pokud Provozovatel zaznamená na Klientově Klientském účtu činnost, která by naznačovala podezření, že Klientský účet je využíván pro legalizaci výnosů z trestné činnosti ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, mohl být použit při páchání trestné činnosti anebo v souvislosti s páchanou trestní či jakoukoliv jinou protizákonnou činností, je Klient povinen bezodkladně poskytnout Provozovateli vysvětlení a případně i součinnost k odstranění zjištěných nedostatků a přijetí opatření na odstranění závadného stavu, pokud sám Klient bezodkladně nezjedná nápravu. Klient v této souvislosti bere na vědomí, že Provozovatel je v takovém případě povinen vyrozumět příslušné orgány a znemožnit Klientovi dále využívat Klientský účet.

5. Závazné prohlášení klienta

 • Odsouhlasením těchto Obchodních podmínek Klient mj. prohlašuje, že pro využití služby Bitstock+ se rozhodl z jednoho, případně až ze všech dále uvedených důvodů:
  • zhodnocení svého majetku a spekulace,
  • nákup virtuální měny od jiných osob a následná konverze do fiat měn,
  • nákup virtuální měny a následná úhrada nákupu zboží či služeb ve virtuální měně,
  • převod fiat měny do virtuální měny.

  Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených důvodů neodpovídá jeho zájmu využít službu Bitstock+, neprodleně sdělí Provozovateli konkrétní důvod pro využití této služby.

  Klient bere na vědomí, že Provozovatel je na základě ustanovení zákona 253/2008 Sb. v platném znění povinen přezkoumat zdroje peněžních prostředků, případně jiného majetku, který se vztahuje k transakcím provedených v aplikaci Bitstock+.

  Na základě výše uvedených závazků Klient prohlašuje, že zdrojem peněžních prostředků či majetku je jeden či více z dále uvedených zdrojů:
  • příjem z podnikání nebo výdělečné činnosti,
  • půjčka,
  • dar,
  • výhra,
  • dědictví,
  • příjem z prodeje jiného majetku.

  Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených zdrojů peněžních prostředků či majetku neodpovídá skutečnosti, neprodleně sdělí Provozovateli konkrétní zdroj peněžních prostředků či majetku. Provozovatel je oprávněn požadovat od Klienta doplnění získaných informací a dokladů.

6. Nákup virtuální měny

 • K uzavření smlouvy o nákupu a prodeji virtuální měny mezi Klientem a Provozovatelem dojde v okamžiku zadání pokynu k transakci v aplikaci Bitstock+. Klient dotuje svůj účet ve fiat měně (CZK nebo EURO) prostřednictvím převodu příslušné částky ze svého bankovního účtu, který ve službě Bitstock+ uvedl, popřípadě prostřednictvím Bitcoinmatu, platební bránou případně platební kartou VISA/MasterCard (dále jen platební karta). V případě, že má Klient dostatečně vysoký zůstatek účtu ve fiat měně, může Klient provést směnu do výše tohoto zůstatku na virtuální měnu. Pokynem k transakci se rozumí výběr zvolené částky fiat měny, popřípadě virtuální měny a její potvrzení tlačítkem v aplikaci, aby došlo k provedení transakce, když Klient v okamžiku pokynu k transakci vidí, jakou výši virtuální měny, by měl obdržet. Poté se Klientovi odečte příslušná částka fiat měny a do několika minut dojde k připsání zůstatku na účet Klienta ve virtuální měně.
 • V případě, že Klient dobíjí svůj účet ve fiat měně platební kartou, účtuje Provozovatel za tuto transakci poplatek ve výši 3% z objemu transakce. Poplatek je nevratný.
 • Smlouvu Provozovatel splní připsáním virtuální měny na účet Klienta, vedeným Provozovatelem.

7. Prodej virtuální měny

 • K uzavření smlouvy o nákupu a prodeji virtuální měny mezi Klientem a Provozovatelem dojde v okamžiku, kdy Klient zadá pokyn k prodeji virtuální měny, která je evidována na jeho Klientském účtu vedeném Provozovatelem. V případě, že má Klient zůstatek účtu ve virtuální měně, může Klient provést směnu do výše tohoto zůstatku na fiat měnu. Pokynem k transakci se rozumí výběr zvolené částky virtuální měny, nebo fiat měny a její potvrzení tlačítkem v aplikaci, aby došlo k provedení transakce, když Klient v okamžiku pokynu k transakci vidí, jakou výši fiat měny by měl obdržet. Poté se klientovi odečte příslušná částka virtuální měny a do několika minut dojde k připsání zůstatku ve fiat měně na účet Klienta.
  Smlouvu Provozovatel splní připsáním finanční částky ve fiat měně uvedené v pokynu k prodeji virtuální měny na finanční účet Klienta vedený v aplikace Bitstock+.

8. Odstoupení od smlouvy

 • Provozovatel upozorňuje Klienta - spotřebitele, že po provedení výše uvedené platby není možné od uzavřené smlouvy bez udání zákonných důvodů odstoupit, protože nákup virtuální měny naplňuje podmínky §1837 zák. 89/2012, zejména písm. a),b), d), l), viz níže uvedené znění tohoto ustanovení.
  1837 zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník
  Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  4. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Provozovatel bez zbytečného odkladu odešle prostředky z účtu Klienta na účet, který Klient zadal při své registraci do služby Bitstock+. Virtuální měnu z Klientského účtu zašle Provozovatel bez zbytečného odkladu na adresu elektronické peněženky uvedené v žádosti Klienta o ukončení přístupu ke službě Bitstock+.

9. Výhrada Provozovatele

 • Provozovatel upozorňuje Klienta, že pravděpodobně nebude moci splnit svůj závazek vůči Klientovi v případě nedostatečné likvidity či pohybu trhu, přerušení dodávky proudu, internetového připojení dodavatelem, přerušení provozu burzy virtuálních měn, v případě událostí vyšší moci nebo v případě technických problémů. V takovýchto případech je Klient oprávněn reklamovat obchod podle níže uvedeného postupu, nicméně Provozoval není povinen k náhradě jakékoliv újmy způsobené Klientovi v příčinné souvislosti se zmařeným obchodem (transakcí, směnou).
 • V případě, že kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane či bude shledáno neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá a nebude mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek, nestanoví-li zákon jinak.

10. Práva z vadného plnění

 • V případě, že na straně Klienta dojde ke zjištění jakýchkoliv nestandardních okolností, zejména zcizení či zneužití přístupových údajů ke Klientskému účtu, osobních dokladů, zařízení pro elektronickou komunikaci nebo jakýchkoliv jiných událostí, které ovlivnily nebo by mohly ovlivnit bezpečnost či správnost prováděných transakcí, je Klient povinen o takových skutečnostech neprodleně informovat Provozovatele.
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Provozovatel odpovídá Klientovi za to, že Klientovi bude připsána částka virtuální měny na jeho adresu peněženky, která je registrována na jeho Klientském účtu vedeném Provozovatelem za prodej fiat měny odpovídající kurzu vyhlášeného Provozovatelem ke dni a času příkazu k transakci, stejně tak Provozovatel odpovídá Klientovi za to, že Klientovi bude připsána částka fiat měny na jeho klientský účet v Bitstock+ za prodej virtuální měny odpovídající kurzu vyhlášeného Provozovatelem, ke dni příkazu k transakci. Reklamace Klienta musí být učiněna písemně a musí být doručena Provozovateli nejpozději do 15 pracovních dnů od provedení transakce na Klientském účtu, když lhůta 15 dnů se považuje za zachovanou, pokud Klient odešle písemnou reklamaci 15. den lhůty. Provozovatel je povinen reklamaci Klienta vyřídit do 30 dní ode dne doručení reklamace.
 • Klient bere na vědomí, že s ohledem na vlastnosti digitálního, decentralizovaného a částečně anonymního systému fungování virtuálních měn, zejména P2P sítí ­ viz čl. 2.3 těchto Obchodních podmínek, se pro účely reklamací transakcí za nezpochybnitelné berou údaje z databází o převodech virtuálních měn uvedených ve veřejně přístupných zdrojích a jejich údaje za závazné pro účely vyřízení reklamací.
 • Provozovatel neodpovídá za zneužití Klientského účtu nebo přístupových hesel k němu. Provozovatel neodpovídá za škody či jiné újmy vzniklé ztrátou nebo zneužitím hesla pro komunikaci s aplikací Bitstock+.

11. Ukončení užívání služby Bitstock+

 • Klient je oprávněn kdykoliv požádat Provozovatele o ukončení přístupu a užívání služby Bitstock+ a zrušení jeho Klientského účtu. V žádosti uvede adresu elektronické peněženky pro zaslání virtuální měny vedené na jeho Klientském účtu.
 • Provozovatel bez zbytečného odkladu odešle prostředky z účtu Klienta na účet, který Klient zadal při své registraci do služby Bitstock+. Virtuální měnu z Klientského účtu zašle Provozovatel bez zbytečného odkladu na adresu elektronické peněženky uvedené v žádosti Klienta o ukončení přístupu ke službě Bitstock+.

12. Ochrana osobních údajů

 • Svou informační povinnost vůči Klientovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Klienta pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Provozovatele plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13. Zasílání obchodních sdělení a cookies

 • Klient souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo Klienta. Svou informační povinnost vůči Klientovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Klienta pro účely zasílání obchodních sdělení plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 • Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Provozovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Klienta, může Klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14. Další práva a povinnosti stran

 • Provozovatel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Provozovatel prostřednictvím elektronické adresy info@bitstock.com. Informaci o vyřízení stížnosti Klienta zašle Provozovatel na elektronickou adresu Klienta. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Provozovatel je oprávněn k nákupu a prodeji virtuálních měn na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

15. Závěrečná ustanovení

 • Strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Klient, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Kontaktní údaje Provozovatele: adresa pro doručování je Národní 41, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty je info@wbtcb.com, telefon je +420 270 007 477. Provozovateli i klientovi může být doručováno na elektronickou adresu.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2020, přičemž jsou k dispozici v Klientském centru nebo zde.